Volgens het UN-Habitat Global Report on Human Settlements 2016 maken krottenwijkbewoners nu een derde van de wereldbevolking uit. In 2016 werden in een wereldomvattend onderzoek 924.000.000 krottenwijkbewoners geteld. Wanneer de huidige ontwikkeling zich voortzet zullen in 2020 1,5 miljard mensen in krottenwijken wonen. Hiermee willen ze aandacht krijgen voor veel slechte woon situaties in arme wijken en landen. Daar willen ze met UN gezamenlijk actie voor gaan ondernemen om wereldwijd de situatie aan te pakken.

De overgrote meerderheid van hen zal niet de beschikking hebben over basisvoorzieningen, zoals passende huisvesting, toegang tot schoon water, sanitatie, licht, scholing, gezondheid, werkgelegenheid en zeggenschap over de eigen omstandigheden. Deze basisvoorzieningen zorgen ervoor dat men op een gezonde manier kan leven. Investeren in deze voorzieningen zorgen ervoor dat op lange termijn minder geld kwijt zijn aan hun ziektekosten. En deze voorzieningen zijn wel een basis om een goed toekomst te kunnen bieden aan iedereen.

Toch is dit niet helemaal onafwendbaar. Volgens de rapportage uit 2005 over de voortgang bij het behalen van de Millennium Development Goals, opgesteld onder leiding van Jeffrey Sachs, kan bij intensivering van de inspanningen deze toename met 570 miljoen verminderd worden. In het rapport wordt opgeroepen om naast het verbeteren van de leefomstandigheden in bestaande krottenwijken ook de vorming van nieuwe slums tegen te gaan.

De Millenium Development Goals of kortweg Millenniumdoelen, zijn door de Verenigde Naties aanvaard. Vooral het zevende Millenniumdoel, het waarborgen van een duurzame leefomgeving, heeft direct betrekking op de krottenwijken. Tot de concrete sub-doelstellingen behoren het verbeteren van de leefomstandigheden van tenminste 100 miljoen bewoners van krottenwijken voor 2020 en het aanzienlijke vergroten van de toegang tot veilig drinkwater en goede sanitaire voorzieningen. Er zal gezamenlijk actie worden ondernomen met de betreffende landen waar men met dit project aan de slag gaan.

Daarnaast is als doel gesteld dat deze basisvoorzieningen zo duurzaam mogelijk word uitgevoerd. Ten eerste kost dit de bewoners ook minder geld voor energie en water kwijt zijn en dus ook op een betaalbare manier kunnen wonen. En hiermee voorkomen ze dat de wereld steeds meer word vervuilt bij het aantal inwoners wat een basisvoorziening heeft. Aangezien er 100 miljoen nieuwe bewoners erbij komen word er ook meer gebruik te maakt van energie. Wanneer er meer woningen zijn is er er ook meer gas, water en licht nodig Als voorbeelden zijn er energiezuinige huizen waar het huis goed geïsoleerd is, huizen dubbel glas hebben, wandlampen voorzien zijn van led verlichting, eco-apparatuur in staan enz.